ทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้

ทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้

ชุมชนบ้านมาบหม้อมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมที่จับต้องได้ โดยเฉพาะแป้งท้าวยายม่อม ซึ่งนำมาแปรรูปเป็นผลิตได้หลากหลาย และผ้าทออ่างศิลาอันลือชื่อ แต่นอกจากนั้น ชุมชนยังมีสิ่งสะท้อนความทรงจำอย่างอาคารบ้านเรือน และศิลปะ & สถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับศาสนา

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

แป้งท้าวยายม่อม

ต้นพืช สรรพคุณ ประโยชน์ การแปรรูป

ผ้าทออ่างศิลา

ภูมิปัญญาการทอผ้า ลวดลาย การอนุรักษ์สืบทอด

อาหารพื้นบ้าน

อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นปรุงอย่างเรียบง่าย

วัดใหม่เกตุงาม

รูปแบบศิลปะพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3
ขอบคุณภาพจาก: อพท. https://cbtthailand.dasta.or.th/

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

แป้งท้าวยายม่อม

ต้นพืช สรรพคุณ ประโยชน์ การแปรรูป

แป้งท้าวยายม่อม

ต้นพืช สรรพคุณ ประโยชน์ การแปรรูป

ผ้าทออ่างศิลา

ภูมิปัญญาการทอผ้า ลวดลาย การอนุรักษ์สืบทอด

แป้งท้าวยายม่อม

ต้นพืช สรรพคุณ ประโยชน์ การแปรรูป

อาหารพื้นบ้าน

อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นปรุงอย่างเรียบง่าย

แป้งท้าวยายม่อม

ต้นพืช สรรพคุณ ประโยชน์ การแปรรูป

แป้งท้าวยายม่อม

ต้นพืช สรรพคุณ ประโยชน์ การแปรรูป

วัดใหม่เกตุงาม

รูปแบบศิลปะพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3
ขอบคุณภาพจาก: อพท. https://cbtthailand.dasta.or.th/

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊