เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

ภูมิปัญญา

ชุมชนบ้านมาบหม้อมีทรัพยากรวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง สืบสาน จนกลายเป็นความรู้ภูมิปัญญา ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ในรูปแบบประเพณี วิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น และแน่นอนผ้าทออ่างศิลาอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านมาบหม้อ

ชุมชนบ้านมาบหม้อมีทรัพยากรวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง สืบสาน จนกลายเป็นความรู้ภูมิปัญญา ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ในรูปแบบประเพณี วิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น และแน่นอนผ้าทออ่างศิลาอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านมาบหม้อ


ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้


ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊