กิจกรรมและความร่วมมือ

ชุมชนบ้านมาบหม้อตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาอันมีค่า จึงได้ผยแพร่ สืบทอด และต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย

กิจกรรมและ
ความร่วมมือ

ชุมชนบ้านมาบหม้อตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาอันมีค่า จึงได้เผยแพร่ สืบทอด และต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย

การถ่ายทำสื่อการสอนรายวิชา"ภูมิบูรพา"

11 มิถุนายน 2565

การออกแบบตราสัญลักษณ์และทำป้ายเรือนพิพิธภัณฑ์ 

16 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน 2565

งานเดินแฟชั่นจากผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ

4 เมษายน 2562

คุณยายหง่วนเข้าเฝ้า
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 1 และ 2

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

การถ่ายทำสื่อการสอนรายวิชา"ภูมิบูรพา"

11 มิถุนายน 2565

คุณยายหง่วนเข้าเฝ้า
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 1 และ 2

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊