การถ่ายทำสื่อการสอน
รายวิชา "ภูมิบูรพา"

การถ่ายทำสื่อการสอนรายวิชา "ภูมิบูรพา"

ชุมชนบ้านมาบหม้อถือเป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาภาคตะวันออกที่สำคัญ และมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงคุณค่านั้น จึงได้เข้าไปทำการถ่ายทำสื่อการสอนสำหรับรายวิชา "ภูมิบูรพา" เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 จากคณะต่าง ๆ ได้เรียนรู้

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊