งานเดินแฟชั่นจาก
ผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ ของผศ.บุญเชิด หนูอิ่ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ
และการเดินแฟชั่น ณ พระตำหนักราชินี (ตึกแดง) เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

งานเดินแฟชั่นจาก
ผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ ของผศ.บุญเชิด หนูอิ่ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและการเดินแฟชั่น ณ พระตำหนักราชินี (ตึกแดง) เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

แหล่งข้อมูล

รูปภาพ: ครูสาคร (ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านมาบหม้อ)
ข้อมูล: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ คุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ) อย่างมีส่วนร่วม (2562) โดยผศ.บุญเชิด หนูอิ่ม

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊