การออกแบบตราสัญลักษณ์
และจัดทำป้ายเรือนพิพิธภัณฑ์

การออกแบบตราสัญลักษณ์
และจัดทำป้ายเรือนพิพิธภัณฑ์

ชุมชนบ้านมาบหม้อได้ร่วมมือกับคณะวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์และจัดทำป้ายชื่อเรือนพิพิธภัณฑ์ใหม่

ชุมชนบ้านมาบหม้อได้ร่วมมือกับคณะวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์และจัดทำป้ายชื่อเรือนพิพิธภัณฑ์ใหม่

การถ่ายทำสื่อการสอนรายวิชา"ภูมิบูรพา"

11 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

ป้ายเรือนพิพิธภัณฑ์เดิม

ติดตั้งที่ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านมาบหม้อ
ซึ่งยังไม่มีโลโก้เรือนพิพิธภัณฑ์

ตราสัญลักษณ์ชุมชนและเรือนพิพิธภัณฑ์เดิม

ตราสัญลักษณ์ของชุมชน (ใช้บนเพจเฟซบุ๊ก) ออกแบบโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนตราสัญลักษณ์เรือนพิพิธภัณฑ์เดิมออกแบบโดยนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (รหัส 59) มหาวิทยาลัยบูรพา ตราทั้งสองมีการนำลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็นองค์ประกอบหลัก

ชุมชนเสนอให้ปรับรูปแบบตราสัญลักษณ์เรือนพิพิธภัณฑ์ใหม่

ครูไพโรจน์ ปราชญ์ชาวบ้านเสนอไอเดียเพื่อปรับตราสัญลักษณ์เรือนพิพิธภัณฑ์ โดยแนวคิดหลักคือการนำชื่อเรือนไว้รอบนอก และใช้ตัวเรือนเป็นจุดเด่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ออกแบบตราสัญลักษณ์เรือนพิพิธภัณฑ์ใหม่

คณะผู้วิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำแนวคิดจากชาวบ้านมาออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ ตราสัญลักษณ์เรือนฯ เดิมและตราสัญลักษณ์ชุมชน มาเป็นแรงบันดาลใจโดยเน้นสะท้อนความเป็นพื้นบ้าน เป็นกันเอง แต่ทันสมัย และเรียบง่ายของชุมชนบ้านมาบหม้อ

เสนอตราสัญลักษณ์ 2 แบบให้ตัวแทนชุมชนเลือก

ผู้วิจัยนำเสนอแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชน 2 รูปแบบ โดยมีตัวแทนชุมชนเสนอความคิดเห็นและร่วมกันเลือกตราสัญลักษณ์ สรุปผลสมาชิกส่วนใหญ่เลือกแบบที่ 1 (ภาพซ้าย)

ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่บนพิพิธภัณฑ์ออนไลน์และบนป้ายชื่อชุมชนใหม่

ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบใหม่ นำมาใช้กับพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ และนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดทำป้ายทางเข้าชุมชนใหม่ โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่บนพิพิธภัณฑ์ออนไลน์และบนป้ายชื่อชุมชนใหม่

ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบใหม่ นำมาใช้กับพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ และนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดทำป้ายทางเข้าชุมชนใหม่ โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

ป้ายเรือนพิพิธภัณฑ์เดิม

ติดตั้งที่ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านมาบหม้อ
ซึ่งยังไม่มีโลโก้เรือนพิพิธภัณฑ์

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊