คุณยายหง่วนเข้าเฝ้า

คุณยายหง่วนเข้าเฝ้า

ในช่วงที่ยังมีชีวิต คุณยายหง่วนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน

เข้าเฝ้าครั้งที่ 1

เข้าเฝ้าครั้งที่ 2

เข้าเฝ้าครั้งที่ 2

เข้าเฝ้าครั้งที่ 1

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

แหล่งข้อมูล

รูปภาพ: ครูสาคร (ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านมาบหม้อ)

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊