นิทรรศถาวร
ภายนอกเรือนพิพิธภัณฑ์

ภาพตัวอย่างบรรยากาศโดยรอบเรือนพิพิธภัณฑ์

นิทรรศถาวร
ภายนอกเรือนพิพิธภัณฑ์

ภาพตัวอย่างบรรยากาศโดยรอบเรือนพิพิธภัณฑ์

test

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊