นิทรรศถาวร
ภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

ภาพตัวอย่างบรรยากาศและวัตถุภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

นิทรรศถาวร
ภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

ภาพตัวอย่างบรรยากาศและวัตถุภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊